Μέτρηση Κερατοειδικής Υστέρησης

 

Μέτρηση Κερατοειδικής Υστέρησης

H μέτρηση της κερατοειδικής υστέρησης του οφθαλμού – Οcular Response Analyser (ΟRA) είναι η μοναδική εξέταση κατά την οποία μετρώνται τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κερατοειδούς.

Η προσφορά της συγκεκριμένης εξέτασης στην προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών για διαθλαστική επέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αφού τα αποτελέσματά της είναι καθοριστικά για την πρόληψη της μετεγχειρητικής εκτασίας.

Επιπλέον μετεγχειρητικά, οι μετρήσεις της ενδοφθαλμίου πίεσης με το ORA παρουσιάζονται περισσότερο αξιόπιστες σε σχέση με τις αντίστοιχες μετρήσεις των τονόμετρων αέρος και συμβάλλουν στη σωστή μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών.

Στο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ η μέτρηση της κερατοειδικής υστέρησης του οφθαλμού περιλαμβάνεται στον προεγχειρητικό έλεγχο όλων των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση για τη διόρθωση της όρασής τους. Μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινά και τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη εξέταση είναι διαθέσιμα στον ασθενή αυθημερόν.

Η γνώμη σας
Καλέστε μας