Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

 

Οι εταιρίες “ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ” και “ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΠΕ” αποτελούν εταιρίες με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον τομέα της οφθαλμολογίας.

Στα πλαίσια λειτουργίας και εκπλήρωσης του σκοπού τους, οι εταιρίες συλλέγουν προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στις “ειδικές κατηγορίες” δεδομένων (δεδομένα υγείας).

Και οι δύο εταιρίες, ως υπεύθυνες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμεύονται για την επεξεργασία αυτών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οδηγίες-εγκυκλίους-αποφάσεις-πράξεις και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία ή ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο ισχύει σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για το είδος των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τη νομιμότητα και τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα πρόσωπα στα οποία τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν, τον τρόπο και το χρόνο φύλαξής τους, καθώς και για τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο της σχετικής επεξεργασίας αλλά και για κάθε άλλο σχετικό, ενημερωθείτε αναλυτικά:

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ

  • Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (κατεβάστε το αρχείο)
  • Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) (κατεβάστε το αρχείο)
  • Πολιτική cookies (κατεβάστε το αρχείο)
  • Συγκατάθεση υποκειμένου για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (κατεβάστε το αρχείο)
  • Άσκηση δικαιωμάτων υποκειμένου (κατεβάστε το αρχείο)

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΠΕ

  • Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (κατεβάστε το αρχείο)
  • Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) (κατεβάστε το αρχείο)
  • Πολιτική cookies (κατεβάστε το αρχείο)
  • Ενημέρωση & συγκατάθεση υποκειμένου για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (κατεβάστε το αρχείο)
  • Άσκηση δικαιωμάτων υποκειμένου (κατεβάστε το αρχείο)

 

Οι εταιρίες “ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ” και “ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΠΕ” αναγνωρίζουν ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί διαρκή ευθύνη απέναντί σας. 

Και οι δύο εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν και να επικαιροποιούν την πολιτική που εφαρμόζουν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση, πλην της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα μας. Για το σκοπό αυτό,  παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας www.eyecenter.gr προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

Η γνώμη σας
Καλέστε μας