Περιβάλλον

 

Το περιβάλλον και η  προστασία του αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και βασικό πυλώνα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ αναγνωρίζοντας την ευθύνη του απέναντι στο περιβάλλον,  συμβάλλει στην προστασία και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2012, με στόχο την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ έχει ενσωματώσει στις επχειρηματικές του διαδικασίες δράσεις που αφορούν:

Ανακύκλωση
Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ έχει εγκαταστήσει κάδους ανακύκλωσης για:
> χαρτιά
> μελανοδοχία
> μπαταρίες

Εξοικονόμηση πόρων
Αξιοποιώντας την ηλεκτρονική επικοινωνία, το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ στοχεύει στη μείωση του χάρτινου αρχείου με αποτέλεσμα μείωση της δαπάνης σε χαρτί και μελάνι εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Επιπλέον, για τις εκτυπώσεις του, το Κέντρο χρησιμοποιεί μελανοδοχεία προερχόμενα από ανακύκλωση.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ επιδιώκει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με τη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον
Το συνεργείο καθαρισμού με το οποίο συνεργάζεται το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ δεσμεύεται στη χρήση προϊόντων εγκεκριμμένων από το Γενικό Χημείο του Κράτους – φιλικά προς το περιβάλλον.
Η απολύμανση των χώρων του Κέντρου πραγματοποιείται από συνεργείο το οποίο δεσμεύεται για χρήση προϊόντων απεντόμωσης εγκεκριμμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους – φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων
Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ έχει συμβληθεί με εταιρία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων για την αποκομιδή αναλωσίμων ιατρικών αποβλήτων.

Η γνώμη σας
Καλέστε μας